Bestsellery
Przewód poliuretanowy PU niebieski 8x5mm
Przewód poliuretanowy PU niebieski 8x5mm

3,41 zł

2,77 zł

mb
Przewód poliuretanowy PU niebieski 6x4mm
Przewód poliuretanowy PU niebieski 6x4mm

2,29 zł

1,86 zł

mb
Przewód kalibrowany polietylen PE biały 6x4 mm
Przewód kalibrowany polietylen PE biały 6x4 mm

1,45 zł

1,18 zł

mb
Przewód poliuretanowy PU niebieski 10x6.5mm
Przewód poliuretanowy PU niebieski 10x6.5mm

4,78 zł

3,89 zł

mb
Wąż zbrojony wzmacniany niebieski DN8 mm
Wąż zbrojony wzmacniany niebieski DN8 mm

6,17 zł

5,02 zł

mb
Przewód poliuretanowy PU niebieski 4x2.5mm
Przewód poliuretanowy PU niebieski 4x2.5mm

1,32 zł

1,07 zł

mb
Wąż zbrojony wzmacniany niebieski DN10 mm
Wąż zbrojony wzmacniany niebieski DN10 mm

7,01 zł

5,70 zł

mb
Wąż zbrojony wzmacniany niebieski DN12.5 mm
Wąż zbrojony wzmacniany niebieski DN12.5 mm

7,57 zł

6,15 zł

mb
Złączka prosta wtykowa G1/4 - 10mm
Złączka prosta wtykowa G1/4 - 10mm

4,22 zł

Cena regularna: 4,97 zł

Najniższa cena: 4,97 zł

3,43 zł

Cena regularna: 4,04 zł

Najniższa cena: 4,04 zł
szt.
Łącznik prosty wtykowy- 4mm
Łącznik prosty wtykowy- 4mm

2,44 zł

1,98 zł

szt.
Promocje
Dmuchawa dwuwirnikowa 5.5kW
Dmuchawa dwuwirnikowa 5.5kW

8 404,26 zł

Cena regularna: 9 338,07 zł

Najniższa cena: 9 338,07 zł

6 832,73 zł

Cena regularna: 7 591,93 zł

Najniższa cena: 7 591,93 zł
szt.
Dmuchawa bocznokanałowa 0.37kW
Dmuchawa bocznokanałowa 0.37kW

1 702,09 zł

Cena regularna: 1 891,21 zł

Najniższa cena: 1 891,21 zł

1 383,81 zł

Cena regularna: 1 537,57 zł

Najniższa cena: 1 537,57 zł
szt.
Dmuchawa dwuwirnikowa 3.0kW
Dmuchawa dwuwirnikowa 3.0kW

5 219,24 zł

Cena regularna: 5 799,15 zł

Najniższa cena: 5 799,15 zł

4 243,28 zł

Cena regularna: 4 714,76 zł

Najniższa cena: 4 714,76 zł
szt.
Zakucia DN7,2 do przewodów spiralnych 8x5mm - kompletne
Zakucia DN7,2 do przewodów spiralnych 8x5mm - kompletne

29,67 zł

Cena regularna: 39,56 zł

Najniższa cena: 39,56 zł

24,12 zł

Cena regularna: 32,16 zł

Najniższa cena: 32,16 zł
szt.
Dmuchawa bocznokanałowa 1.5kW
Dmuchawa bocznokanałowa 1.5kW

2 655,01 zł

Cena regularna: 2 950,01 zł

Najniższa cena: 2 950,01 zł

2 158,54 zł

Cena regularna: 2 398,38 zł

Najniższa cena: 2 398,38 zł
szt.
Dmuchawa bocznokanałowa 2.2kW
Dmuchawa bocznokanałowa 2.2kW

3 504,56 zł

Cena regularna: 3 893,95 zł

Najniższa cena: 3 893,95 zł

2 849,24 zł

Cena regularna: 3 165,81 zł

Najniższa cena: 3 165,81 zł
szt.
Dmuchawa bocznokanałowa 3.0kW
Dmuchawa bocznokanałowa 3.0kW

4 006,49 zł

Cena regularna: 4 451,66 zł

Najniższa cena: 4 451,66 zł

3 257,31 zł

Cena regularna: 3 619,24 zł

Najniższa cena: 3 619,24 zł
szt.
Dmuchawa bocznokanałowa 5.5kW
Dmuchawa bocznokanałowa 5.5kW

5 960,11 zł

Cena regularna: 6 622,35 zł

Najniższa cena: 6 622,35 zł

4 845,62 zł

Cena regularna: 5 384,02 zł

Najniższa cena: 5 384,02 zł
szt.
Dmuchawa bocznokanałowa 7.5kW
Dmuchawa bocznokanałowa 7.5kW

6 791,72 zł

Cena regularna: 7 546,36 zł

Najniższa cena: 7 546,36 zł

5 521,72 zł

Cena regularna: 6 135,25 zł

Najniższa cena: 6 135,25 zł
szt.
Dmuchawa dwuwirnikowa 4.0kW
Dmuchawa dwuwirnikowa 4.0kW

6 301,00 zł

Cena regularna: 7 001,11 zł

Najniższa cena: 7 001,11 zł

5 122,76 zł

Cena regularna: 5 691,96 zł

Najniższa cena: 5 691,96 zł
szt.
Baza wiedzy

Ogólne warunki handlowe

Warunki sprzedaży

PS Automatyka Krzysztof Rajchel

 

Poniższe warunki sprzedaży stanowią integralną część umowy, jaką jest nabycie produktów i usług od firmy PS Automatyka Krzysztof Rajchel, a ich zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

1. Katalogi, cenniki inne materiały reklamowe nie stanowią Oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest oświadczenie woli stron co do wszystkich elementów w/w umowy

takich, jak cena, kurs waluty,nazwy towarów i usług, terminy dostaw, miejsce i sposób odbioru, warunków płatności.

3. Umowa zostaje zawarta również poprzez przyjęcie zamówienia złożonego przez kupującego z zaznaczeniem ilości i

rodzaju oraz cenę towaru.

4. Sprzedający dopuszcza składanie oświadczeń (zamówień) poprzez środki komunikacji takiej, jak: rozmowa telefoniczna, wiadomość elektroniczna, sms, itp., niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach może żądać przedstawienia zamówienia w określonej przez sprzedającego formie.

5. Jako wiążącą ofertę handlową rozumie się skierowane w formie pisemnej oświadczenie sprzedającego konkretnemu

kupującemu zawierające: nazwę towaru, ilość, cenę, dostępność i czas realizacji.

6. Umowa zawarta pomiędzy sprzedającym, a kupującym jest umową sprzedaży, w związku z czym sprzedający bierze

na siebie odpowiedzialność na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Sprzedający nie bierze na siebie

odpowiedzialności za negatywne skutki niewłaściwego połączenia/spasowania/doboru elementów zakupionych przez

kupującego.

7. Jeśli zamówienie jest dokonywane na podstawie przygotowanej przez sprzedającego oferty, należy powołać się na jej

numer celem przyspieszenia realizacji i uniknięcia pomyłek w/w zamówienia.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niezgodności popełnione przez kupującego w treści zamówienia

oraz zapytania.

9. Jeśli nie zastrzeżono inaczej, koszty transportu towaru od sprzedającego do wskazanego przez kupującego miejsca,

pokrywa kupujący. Podstawą do przeliczenia kosztów dostawy jest aktualny cennik usług firmy transportowej, z której

korzysta sprzedający lub informacja zawarta w ofercie.

10. Jeśli w umowie nie wskazano inaczej, płatność za zakupiony towar musi zostać uregulowana przelewem lub gotówką

w kasie sprzedającego.

11. Dopuszcza się formę płatności odłożoną w czasie, jeśli strony postanowią to w umowie, lub wskaże to faktura VAT. W

takim przypadku termin płatności jest każdorazowo ustalany przez strony.

12. Do uzyskania odroczonej formy płatności kupujący musi dostarczyć sprzedającemu:

- odpis KRS lub CEIDG kupującego

- zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków

- listy osób upoważnionych do odbioru zamówionego towaru i podpisania faktury VAT

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie wydania towaru kupującemu na odroczony termin płatności, jeśli:

- kupujący jest dłużnikiem wpisanym do KRD

- kupujący rażąco przekroczy termin wymaganej płatności poprzedzającej faktury VAT

14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dodatkowego żądania innych dokumentów oraz do odmowy zawarcia umowy z odroczonym terminem płatności.

15. W przypadku ustalenia przez strony ceny sprzedaży w Euro, kurs euro zostanie przeliczony według stałej stawki 5.00 PLN=1 Eur, którą sprzedający przyjmuje jako zabezpieczenie wahań kursów terminem zamówienia przez kupującego, a terminem zamówienia u zagranicznego dostawcy, lub inaczej jeśli strony określą inną wartość przeliczenia.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, usuwania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, lojalnościowych, rabatowych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez kupującego przed datą wejścia w życie zmian cen i dostępności towarów.

17. Sprzedający może odmówić wydania stosownych pozwoleń, certyfikatów, atestów i innej dokumentacji lub przeprowadzenia prób, jeśli kupujący nie określił zapotrzebowania na w/w dokumenty przed lub podczas zapytania ofertowego.

18. Bieg określonego w umowie terminu dostawy rozpoczyna się od momentu wysłania (pocztą tradycyjną/e-mailem) potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z chwilą zawarcia umowy.

19. Jeżeli realizacja dostawy uzależniona jest od wpłacenia przez kupującego określonej przedpłaty lub dostarczenia dokumentów, bieg określonego w umowie terminu rozpoczyna się w momencie zaksięgowania się wpłaty na koncie sprzedającego lub w momencie dostarczenia w/w dokumentów, lub w przypadku odbioru osobistego w momencie zgłoszenia przez sprzedającego gotowości do wydania towaru.

20. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności, które utrudniają realizację zamówienia, a są niezależne od sprzedającego i sprzedający nie mógł ich przewidzieć. W takim przypadku sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym kupującego i przedstawi inny termin realizacji dostawy.

21. W przypadku wystąpienia zwłoki z realizacją dostawy powyżej 2 tygodni, kupujący ma prawo wyznaczyć sprzedającemu odpowiedni termin na dokonanie dostawy pod rygorem rezygnacji z umowy.

22. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona z przyczyn leżących po stronie kupującego, kupujący zostanie obciążony zryczałtowanymi kosztami magazynowania zamówionego towaru w wysokości 0,8% wartości towaru za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

23. Ryzyko związane ze sprzedanym towarem (niebezpieczeństwo przypadkowej utraty) przechodzi na kupującego w momencie opuszczenia przez towar magazynu sprzedającego.

24. Wszystkie sprzedane kupującemu towary pozostają własnością sprzedającego do momentu całkowitego uiszczenia ich wartości sprzedającemu.

25. W przypadku przetworzenia zamówionego towaru, lub pomieszania go z innym przed momentem przejścia jego własności na kupującego, własność powstałej w ten sposób rzeczy przechodzi na sprzedającego.

26. W przypadku opóźnień w spłacie zobowiązań kupującego względem sprzedającego, PS Automatyka Krzysztof Rajchel może:
- żądać zapłaty odsetek określonych ustawowo
- odstąpić od umowy w całości, lub w części dotychczas niewykonanej
- wstrzymać wykonywanie kolejnych umów względem kupującego

27. Sprzedający udziela na sprzedane przez siebie produkty gwarancji na okres 12- m/cy od daty dostawy, w okresie gwarancji wadliwe produkty zostaną naprawione lub wymienione na nowe według ustaleń stron.

28. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne/termiczne/chemiczne/itp. Powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania przez przedstawiciela kupującego.

29. Naprawa lub modyfikacja produktów bez zgody sprzedającego powoduje natychmiastową utratę gwarancji.

30. Gwarancja nie obejmuje produktów używanych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami sprzedającego i jego przedstawicieli.

31. Jeśli w okresie gwarancji wystąpi wada należy:
- niezwłocznie powiadomić sprzedającego, lub jego przedstawiciela
- udzielić wszelkich niezbędnych informacji, które pomogą w ustaleniu przyczyny wystąpienia wady
- demontaż wadliwego produktu możliwy jest jedynie po kontakcie ze sprzedającym lub jego przedstawicielem regionalnym (pod rygorem utraty gwarancji) po wyrażeniu pisemnej decyzji przedstawiciela regionalnego lub centrali firmy PS Automatyka Krzysztof Rajchel.

32. Koszty demontażu, wysyłki i ponownej wysyłki ponosi kupujący.

33. W przypadku uznania gwarancji naprawiane lub wymienione produkty zostaną wysłane na koszt PS Automatyka Krzysztof Rajchel do kupującego.

34. Sprzedający odpowiada za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku, kiedy
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy było spowodowane winą umyślną, lub rażącym niedbalstwem sprzedającego.

35. Odpowiedzialność sprzedającego ogranicza się tylko i wyłącznie do straty rzeczywistej powstałej w samym towarze, a wszystkie inne odpowiedzialności są wykluczone.

36. PS Automatyka Krzysztof Rajchel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek opóźnienia w dostawie. Jeśli opóźnienie wynika z problemów w dostępności materiału, braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanego przez czynniki niezależne od sprzedawcy PS Automatyka Krzysztof Rajchel, a sprzedający dołożył wszelkich starań aby dostawę zrealizować - umowa sprzedaży zostanie rozwiązana. 

37. PS Automatyka Krzysztof Rajchel nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w  jego materiałach. Korzystanie z informacji innych, niż dostarczone przez sprzedającego dla produktów sprzedawanych przez PS Automatyka Krzysztof Rajchel jest dopuszczalne tylko na wyłączną odpowiedzialność kupującego.

Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów. W przypadku konieczności wykonania przez kupującego przysługujących mu uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, zakres odpowiedzialności sprzedającego za wady fizyczne dostarczonego towaru obejmuje koszt nowych części w zamian za wadliwe, koszt ich transportu na terenie Polski oraz prowadzenia prac naprawczych sprzedanego urządzenia.

37. Materiały zawarte na stronie internetowej PS Automatyka Krzysztof Rajchel mają charakter wyłącznie informacyjny, wszelkie specyfikacje, dane techniczne, oznaczenia, wygląd, parametry przedmiotów prezentowanych na stronie www.psautomatyka.pl oraz www.psautomatyka.com.pl wymagają potwierdzenia w kontakcie z przedstawicielem firmy PS Automatyka.

38. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z zawarciem umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę sprzedającego.

39. Oferta prezentowana na sklepie www.psautomatyka.com.pl co do zasady nie jest ofertą handlową według art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

40. Aby zamówienie poprzez sklep internetowy sprzedającego było wiążące musi zostać potwierdzone przez firmę PS Automatyka

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium